🔱قوانین تونل تک به تک یا دو به دو 🔱
ریپ چت تونل باخته
ریپ چت پی وی باخت نیس
کیب ممنوع و در جا باخته
اتو ممنوع و در جا باخت
نت افی یا شمارش فور در جا باخت
شیفت در جا باخته
اسپم دادن در جا باخت
بالا خواه اوردن باخته
 محوی در جا باخته
پنج بار نت پریدن باخته
هنگ شدن باخت
نت پریدن باخت نیس و ادامه کل با(مدرک)
سعی کنید در تونل دو به دو و...از ست استفاده کنید
سعی کنید از چنل اصلی داور ببرید
تموم شدن نت باخته اگه مدت زمان تونل به سه ساعت نرسید
هر دو طرف باید رو فیلمـ باشن بهانه ای واسه رو فیلم نرفتن ندارن
شمارش تا 15 یا دو بار تا 10(تونل)
شمارش 10 و هر چی بالا 10(پیوی)
برای شمارش زدن  وقتی سه حرف محو شد شمارش بزنید
پنج بار سر شمارشش اومدن بالا باخت
پنج بار شمارش فیک زدن باخت
پاک کردن حتی یا چت از کل در طول کل باخته در جا
✅بی احترامی به داور در صورتی که دو طرف داور قبول کرده باشن باخت
کل کردن در گارد یا کس چت قبول نیست و هیچ بنری ازش در این چنل زده نخواهد شد

#ایمان_تروریست_
#ناخدا_پادشاه_دردها_بی_رحم_همون_ارباب_تله ام_تایپر_روانی
🔱قوانین تونل تک به تک یا دو به دو 🔱
ریپ چت تونل باخته
ریپ چت پی وی باخت نیس
کیب ممنوع و در جا باخته
اتو ممنوع و در جا باخت
نت افی یا شمارش فور در جا باخت
شیفت در جا باخته
اسپم دادن در جا باخت
بالا خواه اوردن باخته
 محوی در جا باخته
پنج بار نت پریدن باخته
هنگ شدن باخت
نت پریدن باخت نیس و ادامه کل با(مدرک)
سعی کنید در تونل دو به دو و...از ست استفاده کنید
سعی کنید از چنل اصلی داور ببرید
تموم شدن نت باخته اگه مدت زمان تونل به سه ساعت نرسید
هر دو طرف باید رو فیلمـ باشن بهانه ای واسه رو فیلم نرفتن ندارن
شمارش تا 15 یا دو بار تا 10(تونل)
شمارش 10 و هر چی بالا 10(پیوی)
برای شمارش زدن  وقتی سه حرف محو شد شمارش بزنید
پنج بار سر شمارشش اومدن بالا باخت
پنج بار شمارش فیک زدن باخت
پاک کردن حتی یا چت از کل در طول کل باخته در جا
✅بی احترامی به داور در صورتی که دو طرف داور قبول کرده باشن باخت
کل کردن در گارد یا کس چت قبول نیست و هیچ بنری ازش در این چنل زده نخواهد شد

#ایمان_تروریست_
#ناخدا_پادشاه_دردها_بی_رحم_همون_ارباب_تله ام_تایپر_روانی

ن : ایمان تروریست
ت : يکشنبه 13 آبان 1397
3x2

.

.

کد قفل کردن راست کليک